ที่ปรึกษาสมาคมฯ
1. ผศ. นริศ เจริญพร
2. รศ. ดร. สรา อาภรณ์
3. รศ. ดร. สสิธร เทพตระการพร
4. รศ. ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช
5. นางสาว สุดธิดา กรุงไกรวงศ์
กรรมการสมาคมฯ
1. รศ. ดร. กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ นายกสมาคม
2. น.อ. รศ. สุทธิ์ ศรีบูรพา อุปนายกสมาคมและปธ.คอก.ฝ่ายสัมมนาและฝึกอบรม
3. ผศ. ดร. สกล ธีระวรัญญู กรรมการและประชาสัมพันธ์
4. ผศ. ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท กรรมการและฝ่ายวิชาชีพ
5. ผศ. ดร. ธีรพันธ์ แก้วดอก กรรมการและเหรัญญิก
6. ผศ. ดร. กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ กรรมการและฝ่ายวิชาการ
7. ดร. เอกราช สมบัติสวัสดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
8. อาจารย์ กภ. บุคอรี ปุตสะ กรรมการและปฏิคม
9. นางสาว ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ
10. อาจารย์ ดร. นพ. ชนนท์ กองกมล กรรมการ
11. อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร. ชัญญา เจียมใจ กรรมการ
13. อาจารย์ กภ. รุจิเรศ เอื้อพิริยะสกุล กรรมการ
14. นาย อัครา เที่ยงวิบูลย์วงศ์ กรรมการ
15. นางสาว จุฑามณี ศักดิ์โกมลศรี กรรมการ